Uppdatering kring Coronaviruset och restriktioner inom idrotten

Den finska regeringen har den 4 maj 2020 beslutat om en strategi för att stegvis avveckla de restriktioner som har införts under undantagsperioden. Det bör dock noteras att även om epidemin för närvarande är inne i ett lugnt skede föreligger en risk att den börjar spridas snabbare igen.

Beträffande idrottsektorn har Finlands regering tagit beslut om lättnader i restriktionerna enligt följande:

Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.
Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med den 1 juni med specialarrangemang.
Från och med den 1 juni får offentliga lokaler som t.ex. fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar,  klubbhus och organisationers samlingslokaler öppna.
Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna till och med den 31 juli 2020.
Sammankomster behöver fortsatt begränsas. Utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni.
Begränsningen på femtio personer gäller också (som en rekommendationsbaserad anvisning) den privata och den tredje sektorns tillställningar, bl.a. hobby- och idrottsevenemang. När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus,  tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen. Social- och hälsovårdsministeriet kommer att sända ett styrningsbrev till regionalförvaltningsmyndigheterna om genomförande av dessa begränsningar.

(Ovanstående uppdaterat 07.05.2020).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ålands Fotbollförbund följer Ålands landskapsregerings, Finlands regeringens, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriets och Ålands Hälso- och sjukvårds samt Finlands bollförbunds rekommendationer när det gäller att förhindra smittspridningen av coronaviruset.

Nu har Ålands landskapsregering per 16 april 2020 meddelat att ett undantag görs för ledarledd träning utomhus, vilket också Ålands Idrott stöder. Därmed följer Ålands fotbollförbund samma linje för sina medlemsföreningar:

Motion och idrott på coronavirusets villkor

Gällande föreningsträning för det noteras att offentliga sammankomster nu är begränsade till max tio personer. Onödig vistelse på offentliga platser bör också undvikas. Vi uppmanar till nya verksamhetsformer och kreativa lösningar.

Förtydligande anvisning av landskapsregeringen gällande träningar på idrottsplatser utomhus (uppdaterat 16.04.2020)

Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar. Däremot får man inte ordna tävlingar eller andra öppna evenemang som bildar offentliga tillställningar med över 10 personer. Träningarna ska också genomföras så att närkontakter inte uppstår. Landskapsregeringen har den 18 mars och 9 april meddelat beslut om förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer. Exempelvis idrottstävlingar räknas som en offentlig tillställning. Det går inte alltid att entydigt säga om något evenemang är en i lagen avsedd offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Landskapsregeringen poängterar att i den rådande situationen är det i varje fall skäl att agera ansvarsfullt och följa regeringens och hälsomyndigheternas starka rekommendationer att undvika närkontakter.